รับทำแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

Last updated: Jun 7, 2020  |  165 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประชาสัมพันธ์

รับทำแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

แผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ เครื่องมือสำคัญขององค์กรที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการ รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

เมื่อเกิดเหตุวิกฤต แน่นอนว่าทุกคนในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อาจตกใจจนทำอะไรไม่ถูก การควบคุมข้อมูลข่าวสาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุวิกฤต บรรเทาความรุนแรง สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางดำเนินการ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย

"สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ" จึงเป็นคำกล่าวที่ชัดเจน ในกรณีที่ผู้นำองค์กรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่จะนำพาองค์กรและผู้ได้รับผลกระทบให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต แต่หากผู้นำองค์กรไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่ต่างอะไรกับ "เหยื่อ" ของเหตุวิกฤตนั้น ๆ 

ทีมที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤตบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ มีประสบการณ์ตรงในการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดเล็กถึงใหญ่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทข้ามชาติ (ขอสงวนนาม แต่ะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในการประชุมนำเสนองาน) ต้องผ่านพบวิกฤตการณ์ของหน่วยงานตัวเอง และของลูกค้ามาหลายต่อหลายครั้ง ผสมผสานกับ Know-how ในการจัดการภาวะวิกฤตจาก Partner ต่างชาติ จึงนำมาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในบริบทต่าง ๆ ของประเทศไทย

ประกอบด้วย

 • อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้าน Corporate PR และ Crisis Communication
 • อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อดีตนักข่าวสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารมูลนิธิ นักพัฒนาสังคม นักวิจัย และบรรณาธิการนิตยสารชื่อดัง
 • นายพงศธร กาญจนะวรนันท์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประสบการณ์กว่า 10 ปี

เนื้อหาในแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต

แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย

 1. คำนำ
 2. ความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดวิกฤตการณ์
 3. โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของ Crisis Communication Team
 4. Crisis Handling Procedure
 5. แผนการฝึกอบรมและซักซ้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

คู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย

Chapter 1 เมื่อเกิดเหตุวิกฤต - ประกอบด้วยขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์

Chapter 2 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการสื่อสาร

Chapter 3 ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น Template ของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ร่างคำแถลงการณ์ การแถลงข่าว 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. รับ Brief เพื่อศึกษารายละเอียดขององค์กร ผู้บริหาร พนักงาน โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร
 2. Workshop ประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร โดยผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ 
 3. นำเสนอโครงร่างแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
 4. จำลองสถานการณ์
 5. ฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต การใช้แผน และคู่มือ

ระยะเวลา

30-90 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละองค์กร

งบประมาณ

อยู่ระหว่าง 300,000-2,500,000 บาท

ส่วนของเนื้อหา ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของแต่ละองค์กร

ส่วนของการจัดอบรม ขึ้นอยู่กับสถานที่และการจัดการ

สนใจใช้บริการ

บริษัทจะเข้าไปนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน และรับฟัง Requirement เบื้องต้น เพื่อนำเสนอราคาต่อไป

ติต่อที่ปรึกษา อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ โทร. 0814437434


Powered by MakeWebEasy.com