หลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และพัฒนาบุคลากร

โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน ถึงเวลาที่ PR ต้องปรับตัวเช่นกัน และหากว่ากันว่า พนักงาน คือ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร ก็คงถึงเวลาแล้ว ที่ต้อง "ติดอาวุธ" ให้พวกเขาเหล่านั้น มีทักษะและเครื่องมือ เพียงพอ ที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ซีอาร์เอฟ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงร่วมมือกัน เฟ้นหานักวิชาการคุณภาพ ผสานความร่วมมือกับนักสื่อสารมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเปลี่ยนพนักงานเดิม ๆ ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมด้วย มุมมอง ทักษะ และความสามารถ พร้อมรุกไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้อง มีความเมตตากับลูกน้อง เป็นที่รักของลูกน้องทุกคน สามารถเป็นผู้นำที่ลูกน้องพร้อมที่จะเดินตามโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจบังคับให้ลูกน้องทำตาม

หัวข้ออบรมหนึ่งวันเพื่อการวางแผนและเตรียมตัวในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถสร้างความน่าสนใจ สร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายต้องการเข้ามาร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมเทคนิคการพูดและเป็นพิธีกรสุดประทับใจ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

การสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นกระบวนการ และวิธีการ ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ลดความสูญเสีย ช่วยเหลือด้านความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และช่วยปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรไว้ได้

การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com